Going Smoke Free

Lexington, KY – This week, Dr. Greg Davis explores the trend of smoke-free establishments.